Obchodní podmínky

                                                         ...

                                                                        (platnost od 1. dubna 2014)

Tyto obchodní podmínky platí pro vířivky a nákup vířivých van.

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi zhotovitelem/pro­dávajícím (KING SPAS s.r.o., Osvobození 1699. 39301 Pelhřimov, IČ: 26061139, DIČ:CZ26061139) na straně jedné a objednatelem/ku­pujícím (fyzická nebo právnická osoba uskutečňující objednávku produktu) na straně druhé.

Způsob objednávky vířivky

K provedení nezávazné objednávky může dojít prostřednictvím e-mailu (info@kingspas.cz), telefonu (tel.: +420 724 722 561), pomocí kontaktního nebo poptávkového formuláře na webu www.kingspas.cz nebo po osobní domluvě ve vzorkové prodejně (Osvobození 1699, Pelhřimov, ÚT – PÁ od 11 do 17 hod, doporučujeme předem telefonicky dojednat termín schůzky – možno i mimo otevírací dobu).

V nabídce vířivých van a ostatních výrobků naleznete sortiment včetně maloobchodních cen. Po zaslání dotazu Vám zašleme odpověď a další instrukce o dodacích a platebních podmínkách. Po nezávazné objednávce vířivé vany vás budeme telefonicky kontaktovat a zkonzultujeme její umístění, příp. stavební připravenost a přívod el. proudu.

Smlouva o dílo / Kupní smlouva

Po dokončení specifikace zašle nebo předloží zhotovitel objednateli (prodávající kupujícímu) „Smlouvu o dílo“ nebo „Kupní smlouvu“ a po jejím odsouhlasení a podpisu se stává objednávka závaznou.

Způsob platby vířivky

Po podepsání Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) vystaví zhotovitel objednateli zálohovou fakturu. Zde je uvedena úhrada zálohy 50% z ceny vč. DPH. Tuto zálohu může objednatel zhotoviteli složit na účet nebo poskytnout i v hotovosti při podpisu smlouvy. Pokud není uvedeno jinak, je splatnost zálohové faktury 5dní.

Dodací lhůty vířivek

Dodací lhůta se pohybuje mezi 10 – 12 týdny, a to dle aktuálních možností výrobce, stavu objednávek a typu vířivek. Dodací termín běží ode dne poskytnutí zálohy zhotoviteli/pro­dávajícímu. V některých případech jsou vířivé vany skladem a je možno je zakoupit v krátkém čase ze skladu nebo vzorkové prodejny. To je možné zjistit u dodavatele na základě telefonického nebo osobního kontaktu.

Doprava a montáž vířivé vany

Po obdržení zboží na sklad zhotovitele je objednatel/kupující informován a následně je po dohodě stanoven termín dopravy a montáže vířivé vany u objednatele/ku­pujícího. Dopravu ve většině případů zajišťuje zhotovitel/pro­dávající a cena dopravy je již předem zahrnuta ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě. Cena dopravy je kalkulována individuálně dle vzdálenosti v ceně cca 4–5Kč/km (bez DPH) od adresy prodejny v Pelhřimově do místa určení (počítána cesta tam a zpět). Doprava a montáž vířivky se provádí v jeden den, který je předem odsouhlasen oběma stranami a objednatel je povinen zajistit takové prostředky a potřebný počet osob na složení a transport vířivé vany na místo určení. Veškeré tyto náklady jdou na vrub objednatele/ku­pujícího. Cena montáže vířivé vany a odborné zaškolení je součástí ceny smlouvy o dílo a částka za montáž u běžného typu vířivých van je 2.500,– bez DPH. Objednatel je povinen po montáži vířivé vany zajistit na své náklady elektro revizi celého zařízení po konečné montáži.

Záruční a reklamační podmínky

Délka záruční doby pokud není uvedeno jinak je 24 měsíců na elektrodíly, 36 měsíců na skelet, 60 měsíců na konstrukci vany (u vířivek je záruční doba uvedena u jednotlivých typů v technické specifikaci).

Tyto záruční doby se nevztahují na zboží určené pro komerční užívání. Zde je záruční doba na všechny díly 12 měsíců od předání zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Výrobek byl instalován nebo užíván v rozporu s návodem k obsluze.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické poškození, poškození vzniklé nepřípustným zásahem včetně úprav neautorizovaným servisem, nedodržením obsluhy zařízení dle návodu a na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci.
 • Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s chemikáliemi nebo v důsledku přepětí v síti apod.
 • Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé.
 • Závada vznikla nevhodným používáním zboží, mechanickým poškozením.
 • Opotřebením zboží (nebo jeho dílů) běžným způsobem používáním.
 • Na součásti či díly s kratší životností.
 • Závada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Závada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodejce.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly.
 • Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají běžnému opotřebení provozem např. opotřebení filtru, mechanické poškození způsobená provozováním zařízení.
Reklamace vířivky

S řešením reklamací se může objednatel/kupující obrátit na zhotovitele/pro­dávajícího telefonicky nebo písemně a to buď formou e-mailu:info@kin­gspas.cz nebo na adresu uvedené v kupní smlouvě (smlouvě o dílo), příp. adresu prodejny. Při reklamaci oznámí objednatel/kupující prodávajícímu:

 • číslo kupní smlouvy (smlouvy o dílo) nebo faktury a typ výrobku
 • co nejlépe popíše a formuluje závadu, případně zašle fotografii

O reklamaci zhotovitel/pro­dávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel/pro­dávající vydá objednateli/ku­pujícímu písemné potvrzení o tom (e-mail nebo poštou), kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. V případě zamítnuté reklamace zhotovitel/pro­dávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Pokud byla reklamace neoprávněná, zhotovitel/pro­dávající písemně důvody zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Objednatel/kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Ceny vířivých van a bazénů

U cen je vždy uvedeno, zda se jedná o cenu s DPH nebo bez DPH.

Autorská práva

Všechna data, fotografie a ostatní obrazové materiály byly poskytnuty našimi partnery a výrobci vířivých van a webové stránky navrženy a zpracovány naší firmou. Vztahují se na ně autorská práva a jejich zneužití bude považováno za porušení zákona, z čehož budou plynout další právní kroky naší firmy proti šiřitelům těchto materiálů.

Adresa provozovny a sídlo společnosti

KING SPAS s.r.o.
Osvobození 1699
393 01 Pelhřimov

IČ:26061139
DIČ:CZ26061139

Společnost zapsána dne 25. dubna 2003 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11520.

Showroom

Osvobození 1699
393 01 Pelhřimov
ukázat na mapě

Kontakt

+420 724 722 561

kompletné kontakty

Otváracia doba

ÚT - PÁ: 10:00 - 17:00 hod
Nemáte čas v pracovných dňoch? Dohodnite si návštevu u nás na víkend.